Bordrolama Hizmetleri

shadow

Bordrolama Hizmetleri

Atlantik Hizmet olarak öncelikli hedefimiz, firmaları bordro işlemleri için sürekli personel istihdam etme zorunluluğundan ve geçici veya proje bazlı oluşan eleman taleplerinde ilave istihdam masrafından kurtarmak ve böylece kendi asli faaliyetlerine yönelerek daha verimli çalışmalarını sağlamaktır. Bunu yaparken ihtiyaç duyulan insan kaynağına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşılıp, deneyimli elemanlarla kaliteli hizmet alınmasını ve bunun sonucunda da rekabet gücünün maliyet avantajına bağlı olarak arttırılmasını hedeflemekteyiz.

Bordrolama hizmetleri veren firmamız, işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunmaktadır. Firmanızda çalışan personellerinizin özlük işlemlerinden tüm çalışma süresi içindeki gerekli olan yasal işlemlerini profesyonel olarak takip ediyoruz. Bordrolama hizmeti veren firmamız işletmenize ait tüm iş yerlerinin aylık SGK bildirgelerinizi düzenliyor, ayrıca tüm sorumluluğu üzerimize alarak sizleri mevcut risklerden uzaklaştırıyoruz.

Yönetiminizin ihtiyaç duyduğu tüm raporlamaları eksiksiz sunuyoruz. Firmanızın bu tür işlemlerde ekstra bir süreç yaşamasını ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyoruz. işe alma ve işten çıkarma süreçlerinde en doğru yolu izlemesini sağlıyoruz.

 • İşe giriş, işten çıkış işlemlerini gerçekleştirir,
 • Özlük ve diğer çalışma bilgilerinin girişini yapar,
 • Çalışanın belirli yada belirsiz süreli iş sözleşmelerini düzenler,
 • Ödenekler, sigorta, net ücret ve bordroya ilişkin her türlü resmi listenin ve raporun hazırlanmasını yapar,
 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesini sağlar,
 • İzin ve satış primlerinin takibi ve izin defterlerini tutar,
 • Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanmasını gerçekleştirir,
 • Personelin isteği halinde, vizite kağıtı vb. belgelerin web üzerinden verilmesi, her türlü SSK vizite, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin web üzerinden şirketin kullanımına açılmasını yapar,
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesini sağlar,
 • İşten ayrılışta personele verilmesi gereken çalışma belgesi, tasarruf bilgileri, vergi masraf bildirimi vb. belgeleri hazırlar,
 • İnsan kaynakları departmanının kullanımı için kimlik, personelin fotoğrafları, öğrenim, departman, departman değişiklikleri, unvan değişiklikleri, adres, yakın bilgi ve adresleri, firma için değerlendirmeye konu olabilecek diğer bilgilerin müşterimiz olan şirketin kullanımına hazır biçimde tutulması ve güncellenmesini yapar,
 • İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verir,
 • Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verir,
 • İşten ayrılan veya emekliliği gelen elemanların tazminat hesaplamalarının yapar.
 • Etkili iletişim,
 • Etik çalışma,
 • Bilgi paylaşımında açıklık,
 • Firmayı zamanında bilgilendirme,
 • Dönemsel değerlendirme ve Raporlama ilkeleri ile bordrolama hizmetlerinde de kaliteli ve hızlı hizmeti ile müşterilerine destek sağlamaktadır.
 • Maliyetlerin azalması,
 • Sermaye giderlerinin azalması,
 • Operasyonel verimlilik,
 • Firmaların ana faaliyet alanlarına yoğunlaşması.
 • Risklerin ortadan kalkması
 • Çalışmalara ölçülebilirlik, esneklik ve hız kazandırılması
 • Performans artışının sağlanması
 • İş maliyetlerinin düşürülmesi, zaman kaybının önlenmesi
 • Dışarıdan işbölümünü üstlenmiş kurum sayesinde, kendi uzmanlık alanındaki profesyonel bakış açıları nedeniyle, destek verdikleri firmanın göremediği ya da ilgilenemediği alanlara zaman kaybetmeden müdahale etmesi ve ileride çıkabilecek sorunları önleyerek iş etkinliğini maksimuma çıkarılması
 • İnsan kaynakları, AR-GE, lojistik, bilişim altyapısı vb. gibi firmanın üstlendiği bir çok alanda etkin yönetim yapılması
 • İş yoğunluğunun azalması ile oluşan personel memnuniyeti ve firma müşterileriyle daha yoğun ilgilenebilme, buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin de artması şeklinde özetlenebilir.
 • Kuruluşlar bu yolla donanım ve sistem oluşturma maliyetlerini ortadan kaldırmakta ve ücret hesaplama işlemlerinin yapılması sırasında doğabilecek risklerden kurtulmaktadırlar.
 • Kuruluşlar Çalışanlarınızı kendiniz seçebilir, bizlerden destek isteyebilir, dönemsel personel kiralayabilir ve halen çalışan personelinizi bize aktarabilirsiniz.
 • Firmaların İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve diğer kanunlar ile yasal mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin denetimleri de tarafımızca yapılmakta ve belirli periyotlarla raporlanmak suretiyle ana işveren bilgilendirilmektedir.
 • Firmaların personel alımı ve işten personel çıkarılması konularında büyük yasal zorluklarla karşılaştıkları bilinmektedir. Belirli ve kısa süreli nitelikli personel ihtiyaçlarında ve dönemsel personel artışlarında, işe giriş-çıkışlarda tüm yasal sorumluluğu üstlenerek firmaları bu konulardaki sıkıntılardan kurtarıyoruz.
 • Birlikte çalıştığımız firmalara Sosyal Güvenlik ve İş Yasaları ile bu konulardaki uygulamalar hakkında danışmanlık hizmeti veriyor ve yapılan değişiklikler konusunda anında gerekli uyarıları yaparak bilgi edinmelerini, bu suretle doğabilecek yasal yükümlülüklerden zarar görmemelerini sağlıyoruz.
 • Personel işlemleri ile ilgili, SGK’ ya ( Sosyal Güvenlik Kurumu), İŞKUR’ a ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne belirli dönemlerde gönderilmesi gereken bildirimler ile bu kurumlar, bankalar, icra daireleri veya diğer Resmi Dairelerle yapılması gereken tüm yazışmaları titizlikle takip ederek, firmaların bu konularda adli veya idari yaptırımlarla karşılaşmalarına engel oluyoruz. Böylece firmalar sadece kendi iş konularına yoğunlaşarak, işgücü gereksinimlerini ve iş hedeflerini belirlemektedirler. İdas group olarak bizler ise konusunda uzman ve profesyonel ekibimiz ile onların asli işlerini en verimli şekilde yerine getirmelerini sağlamaktayız.
 • 4857 Sayılı yasanın 75. maddesine göre; Personel özlük dosyası hazırlamaktayız.

İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

Sayılı kanun gereğince işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının denetimi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle İdas group olarak, bu konuda eğitimli, bilgili ve deneyimli personellerimizle, firmalar ve çalışanları sürekli denetlenerek tespit edilen olumsuzlukların anında giderilmesi sağlanmaktadır.

Personel bordrolama hizmeti verilen şirketlerimize iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri hemşiresini bulunduğunuz tehlike sınıfına göre prosedüre uygun olarak size “hizmet olarak” vermekteyiz.